Pensioen en het buitenland

Emigreren, denk aan uw pensioen

Onder de Nederlandse belastingverdragen geeft Nederland als regel zijn heffingsrecht op ten gunste van het woonland na emigratie. Op deze regel bestaan uitzonderingen die niet altijd makkelijk te beoordelen zijn.

Pensioenvoorziening dga (directeur-groot-aandeelhouder)

Een dga, heeft het voornemen naar Indonesie te emigreren. Heffing in Nederland over de pensioenuitkeringen van de dga resulteert in een aanzienlijk lager netto inkomen in vergelijking tot heffing in Indonesie. Op welk netto inkomen dient hij zijn financiële planning voor emigratie naar Indonesie te baseren?

De dga heeft gedurende zijn werkzame leven een pensioenvoorziening opgebouwd ten laste van de winst van de vennootschap waar hij zijn dienstbetrekking vervuld heeft. Het pensioen komt vervolgens (per saldo) ten laste van de opgebouwde voorziening.

Voor werknemers, anders dan een DGA, wordt pensioen opgebouwd, eveneens ten laste van de winst van de onderneming, door premie- of koopsombetaling aan een zelfstandig pensioenfonds, pensioenstichting of verzekeringsmaatschappij.
Belastingverdragen Nederland

Belastingverdragen wijzen de heffing over pensioenuitkeringen als hoofdregel toe aan het woonland. Nederlanders die in Indonesie wonen en daar hun in Nederland opgebouwde pensioen ontvangen worden uitsluitend in Indonesie voor dit inkomen belast.

Diverse verdragen, waaronder het verdrag met Indonesie, kennen een uitzondering op deze hoofdregel: Nederland mag ook heffen voor zover de pensioentermijnen als zodanig ten laste van in Nederland belastbare winst komen. Indonesie heft ook dan, maar verleent voorkoming van dubbele belasting.
Onafhankelijke pensioenfondsen of -stichtingen

De rechter heeft inmiddels bepaald dat de uitzondering niet geldt voor pensioentermijnen die uitgekeerd worden door onafhankelijke pensioenfondsen of -stichtingen. Deze drijven geen onderneming en genieten geen winst.

Verzekeringsmaatschappijen genieten wel winst. De rechter oordeelde dat Nederlandse belastingheffing over de pensioenuitkeringen door een Nederlandse verzekeringsmaatschappij aan een inwoner van Indonesie tot een onaanvaardbare uitholling van de Indonesische heffingsrechten onder het verdrag zou leiden. Dit oordeel laat ruimte voor de gedachte dat pensioentermijnen ten laste van de winst komen maar geeft geen direct antwoord hierop.

De belastingdienst was het niet eens met de redenering van de rechter, maar zag af van verder procederen omdat dit niet tot een ander resultaat zou leiden. Hoewel de verdragtekst hierover in het geheel niets zegt, oordeelde de Belastingdienst de uitzonderingsregel van toepassing als de pensioentermijnen ten laste van Nederlands belastbare winst komen en de uitkerende onderneming dezelfde is als tot wie de dienstbetrekking bestaan heeft. Ook nu geen antwoord op de vraag of pensioentermijnen ten laste van de winst komen. Hiermee komt de dga in het vizier van de uitzonderingsbepaling.

De dga pensioenuitkering wordt in principe niet anders behandeld dan de pensioenuitkering door een verzekeringsmaatschappij. De rechter oordeelde dat Nederland niet mag heffen ongeacht of de pensioenuitkeringen door een verzekeringsmaatschappij ten laste van de winst gaan.

De eis van de Belastingdienst dat de uitzonderingsregel geldt als sprake is van dezelfde werkgever/pensioenuitkeerder vindt geen steun in de verdragstekst.

Nederlandse belasting heffen over het dga pensioen, zelfs indien de opgebouwde voorziening ontoereikend is en de pensioenuitkeringen direct ten laste van de winst gebracht worden, lijkt hiermee niet verdedigbaar.

(bron Elsevier)


De Nederlandse overheid is naarstig op zoek naar nieuwe inkomsten om het financieringstekort kleiner te maken. Ook worden 65- plussers niet ontzien. Van alle kanten wordt aan de oudedagsvoorziening geknaagd, enerzijds door de pensioenfondsen en anderzijds door de overheid.

Weliswaar wordt de ouderenkorting ietswat verhoogd maar gelijktijdig wordt er een nieuwe heffing ingevoerd, namelijk de AOW-houdbaarheidsheffing. Wanneer er over houdbaarheid wordt gesproken denkt u waarschijnlijk gelijk aan levensmiddelen. U weet kent de tekst wel op de vleesverpakking, brood en conserven. De bedoelde heffing heeft echter betrekking op de AOW uitkering en de financiering ervan.
Voor de 65+ ers wordt de 2e tariefschijf van de heffing inkomstenbelasting nauwelijks verhoogd, daarentegen wordt de AOW-tegemoetkoming ingevoerd. De tegemoetkoming bedraagt € 34 per maand. Echter de tegemoetkoming is niet voor pensionado's van toepassing die minder dan 90% in Nederland belasting betalen over hun inkomen.